Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu
www.akademiamedycynyestetycznej.com.pl

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług
oferowanych poprzez Serwis.

2.
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:
Edukacja Paula Malarz z siedzibą w Kielcach, ul. Stefana Okrzei 66/81
NIP: 9592001675, REGON: 369355639

3.
Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta na naszej stronie oraz następnie podczas dokonywania zakupu szkolenia.

4.
Cel przechowywania Twoich danych
Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to koniecznie to wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

a) pełnego korzystania  ze strony akademiamedycynyestetycznej.com.pl,w  tym dokonywania transakcji płatności za szkolenia oferowanie na stronie akademiakmedycynyestetycznej.com.pl
b)zakładania i zarządzania twoim kontem na naszej stronie (lub kontami), oraz zapewnienia obsługi Twojego konta (lub kont), transakcji, rozwiązywania problemów technicznych
c)obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz
d)kontaktowania się z Tobą,w  tym celach związanych ze świadczeniem usług
e)kontaktowania się z Tobą w celach marketingowych drogą mailową bądź telefoniczną
f)dokonywania rozliczeń
g)prowadzenia analiz statystycznych
h)umożliwienia Ci korzystania z akcji promocyjnych oferowanych przez Akademię Medycyny Estetycznej
i)prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych
j)przepisy prawa wymagają od nas przechowywania twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych
k)dopasowania reklam do twoich zainteresowań wynikających z Twojej aktywności na stronie akademiamedycnystetycznej.com.pl
l)monitorowania Twojej aktywności i innych użytkowników w celu przedstawienia Ci najlepszej oferty sprzedażowej dopasowanej do Twoich zainteresowań (wynikających z Twojej aktywności)

4.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych, a działalność
Akademii Medycyny Estetycznej na portalu „Facebook”

„Facebook” może wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny akademiamedycynyestetycznej.com.pl i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Oznacza to, że po odwiedzeniu strony akademiamedycnyestetycznej.com.pl mogą wyświetlać Ci się na portalu „Facebook” reklamy produktów oferowanych przez Akademię Medycyny Estetycznej.

5.
Na podstawie Twojej zgody Akademia Medycyny Estetycznej przetwarza
Twoje dane w celu:

a)zapisywania danych w pliakch cookie
b)gromadzenia danych ze strony akademiamedycnyestetycznej.com.pl
c)organizacji akcji promocyjnych, konkursów, w których możesz wziąć udział

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak ją wyraziłeś. Twoje dane będa przechwywane dopóki nie wycofasz zgody

6.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

Zapewniamy, że możesz skorzystać z wszystkich swoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

7.
Okres przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
b)wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom
d) statystycznych i archiwizacyjnych
e) maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy

Przechowujemy Twoje dane dla celów marketingowych  przez czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż do wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody.

W celu rozliczalności przez okres, w którym Akademia medycyny estetycznej zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w celu umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

8.
Przekazywanie danych osobowych 

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz z Akademią medycyny Estetycznej oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wspomagają obsługę użytkowników Akademii Medycyny Estetycznej, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącymi z oszustwami i nadużyciami.

9.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
aktach prawa wspólnotowego.

10.
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.

11.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach
i ich zachowaniach w następujący sposób:
– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

12.
Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

13.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

14.
Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

15.
Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej,
która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji
i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

16.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały